Přeskočit na obsah
Domů » Souhlas pro vystavovatele a informace o zpracování osobních údajů

Souhlas pro vystavovatele a informace o zpracování osobních údajů

1. Beru tímto na vědomí, že Happy Tail, z.s. IČ 04450965, se sídlem Nové Dvory 21, 25791 Sedlec – Prčice, v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává tyto mé osobní údaje:

 •  jméno a příjmení (i jména a příjmení dětí s soutěžích) e-mail, telefonní číslo
 • jméno, chovatelskou stanici, registrační číslo, rodiče psů

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení mých psů (mého psa) na výstavu
Happy Dog Show 2022. Údaje jsou zpracovávány prostřednictvím elektronického formuláře na Google disku. Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

3. Přístup k výše uvedeným údajům má organizátor akce.

4. Organizátor akce Happy Dog Show 2020 uveřejní mé jméno, příjmení a jméno, chovatelskou stanici, registrační
číslo, rodiče mých psů v tištěném (elektronickém) katalogu příslušné akce.
za účelem homologace získaného čekatelství.

5. Organizátor akce Happy Dog Show 2020 je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o
mých psech na svém webu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na výstavě
(dále jen „Správce“),
Happy Tail, z.s.
Nové Dvory 21, 25791 Sedlec – Prčice
IČO: 04450965, DIČ: CZ04450965 www.happy-tail.cz
_______________________________________________
je tento oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje
1) jméno a příjmení
2) jméno a příjmení psa, dětí
3) telefonní číslo a email

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence výstavy Happy Dog Show 2020
s tím souvisejícími činnostmi (např. zápis do katalogu, účast na výstavách a dalších kynologických akcích apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány
Osobní údaje dle bodu 1) až 3) do odvolání.
Beru na vědomí, že Správce nepředává Osobní údaje Zpracovatelům a jiným osobám

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních
údajů se nemohu zúčastnit výstavy Happy Dog Show 2020 ani jiných akcí pořádaných spolkem Happy Tail, z.s.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše
zmíněný spolek) moje
1) fotografie
2) videa
3) zvukové záznamy
4) výsledky z akcí
5) informace o jedincích v mém majetku
6) informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici
Za účelem

 • vedení výroční zprávy, administrativy akcí
 • prezentace na webových stránkách spolku
 • prezentace na sociálních sítích spolku
 • prezentace ve zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech
 • činnosti spolku

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1) telefonní číslo
2) e-mail
za účelem vedení evidence přihlášených vystavovatelů a s tím souvisejícími činnostmi (např.
zasílání registračních čísel na email, tvorba tištěného katalogu, zasílání informací o akcích,  přihlašování na akce spolku apod.)
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání
účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem
Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 •  mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody
  podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.
  Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a
  souhlasím s ním. To stvrzuji svým zaškrtnutím v přihlašovacím formuláři.