Přeskočit na obsah
Domů » Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Happy Tail, z.s., IČO 044 50 965 se sídlem Nové Dvory 21, 25791 Sedlec-Prčice (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Happy Tail, z.s, Nové Dvory 21, 25791 Sedlec-Prčice
email: ht@happy-tail.cz
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky proto, aby takové jmenování bylo nutné.

2.1. Ochrana osobních údajů registrovaného/závodníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Registrovaný/závodník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.3. Registrovaný/závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li registrovaný/závodník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení registrovanému/závodníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.4. Registrovaný/závodník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2.5. Zpracováním osobních údajů registrovaného/závodníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu registrovaného/závodníka předávány třetím osobám.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání aktuální virtuální akce. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. Registrovaný/závodník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.8. V případě, že by se registrovaný/závodník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života registrovaného/závodníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 2.8.1. požádat poskytovatele o vysvětlení,
 • 2.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.9. Požádá-li registrovaný/závodník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

2.10 Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení;

2.11 marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
2.12. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce uchovává osobní údaje
2.14. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. 3.

2.15. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY

2.16. Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních klání.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.17. Vaše osobní údaje zpracovává subjekt, který zasílá ceny závodníkům. (JK Animals, Akinu a další obchodní partneři)

2.18 Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 mohou být zveřejněny.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
2.19. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2.20. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
2.21. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.
2.22. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce ht@happy-tail.cz
2.23. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

ZÁZNAMY O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

2.25. Záznamy o činnosti zpracování jsou k dispozici zde:

V rámci webu www.dog-show.cz je identifikována následující zpracování osobních údajů:

jméno, příjmení – pro evidenci účastníků
adresa závodníka – pro doručení medailí a výher z akce
telefonní číslo – slouží pro identifikaci platby bankovním převodem a pro doručení výher
email – slouží pro komunikaci se závodníky, zasílání startovních čísel, sledovacích čísel zásilek a sdělení souvisejících s akcí
závodníci – vedení evidence závodníků/účastníků projektu
seznam registrovaných – správa registrací, prezentace výsledků a úspěšnost projektu

Odesláním přihlášky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Podmínky jsou platné dnem 01.09.2022.

 

Zpracovatelská smlouva – práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a zpracovatele

  1. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů, tedy nakupujících v objednávkovém systému, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (provozovatel objednávkového systému) je správcem těchto údajů.
  2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.dog-trek.cz.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů

  1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.2 – 2.10. těchto podmínek ve Zpracovatelské smlouvě.
  2. Poskytovatel zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele.
  3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje v rozsahu běžných osobních údajů.
  4. Poskytovatel bude v rámci automatizovaného zpracování osobní údaje ukládat do databáze uložené na hardwaru Poskytovatele, chránit, zabezpečovat, zálohovat, třídit a likvidovat.
  5. Poskytovatel vytvoří takové softwarové nástroje, které Uživateli usnadní splnění žádostí klientů Uživatele o výkon práv subjektů údajů stanovených v GDPR, především práva na výmaz, práva na informování a přenositelnost informací.
  6. Osobní údaje jsou uloženy pouze na hardwaru Poskytovatele, jeho vlastních serverech nebo jeho subdodavatelů. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie.
  7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje pro účel poskytování provozu objednávkového systému www.dog-show.cz
  8. Poskytovatel nebude využívat zpracovávané osobní údaje klientů Uživatele pro vlastní potřebu a za jiným účelem než je plnění smlouvy.
  9. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  10. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatelů nutných pro zajištění plnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, pro provoz objednávkového systému.
 3. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich ztrátě.
  2. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel i subdodavatelé pomocí nich zajišťují jejich neustálou integritu a zabezpečení proti zneužití.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. Které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.10 těchto podmínek a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.
  4. Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

 

Závěrečné ustanovení

 

 1. Uživatel se zavazuje, bez zbytečného prodlení, nahlašovat všechny jemu známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek.
 2. Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právní řádem České republiky v platném znění.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2022.